Algemene Voorwaarden Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie de Dijken heeft in 2023 met bijna  alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, behalve met Zorg & Zekerheid Zorgverzekering en  ENO/Salland. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Check voor de zekerheid altijd met uw eigen zorgverzekeraar wat er vergoed wordt in uw specifieke situatie.
We zijn in mei 2018 de nieuwe maatschap begonnen; Fysio & Manueel Therapeutisch Centrum IJsselstein. Mocht u willen nakijken of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, moet u zoeken op Fysio & Manueel Therapeutisch Centrum IJsselstein omdat wij zo staan vermeld bij de KvK onder nummer 71646965.

Raadpleeg uw eigen verzekeraar

Wilt u weten of uw behandelingen fysiotherapie worden vergoed? Dit kunt u vinden op uw polisblad of via de website van zorgwijzer vergoedingen fysiotherapie per zorgverzekeraar. Om verrassingen te voorkomen raden we u aan na te gaan bij uw eigen verzekeraar in hoeverre u verzekerd bent en hoeveel behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed worden in uw polis.

Deze tarieven worden gehanteerd als uw behandeling niet (meer)  wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kunnen andere tarieven zijn dan de tarieven die met de zorgverzekeraars zijn afgesproken voor rechtstreekse declaratie.

Zitting Fysiotherapie in de praktijk € 43,00
Zitting Fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 58,00
Zitting Orthopedisch Manuele Therapie in praktijk € 59,00
Zitting Orthopedische Manuele Therapie incl. toeslag aan huis € 74,00
Screening, intake en onderzoek in de praktijk € 59,00
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk: € 59,00
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis € 74,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage (consult): € 79,00
Eenvoudige korte rapportage € 78,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapportage € 156,00
Niet nagekomen afspraak, binnen 24 uur afgezegd 100% berekend.
Verstrekte verband- en hulpmiddelen en andere producten Prijslijst

Eigen risico van de vergoeding

Voor personen van 18 jaar of ouder geldt het wettelijke minimale eigen risico (€ 385 of meer) wanneer de behandelingen fysiotherapie vergoed worden uit de basisverzekering. Dit geldt voor aandoeningen die wettelijk zijn vastgelegd in de Chronische Lijst Fysiotherapie.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in uw eigen polis gegevens van uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u nog informatie vinden op de volgende website:

www.zorgvergoeding.com

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor deze informatie, maar wij willen u zoveel mogelijk adviseren en uitleggen met uw specifieke gegevens en onze ervaringen in deze materie.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden gaan automatisch in bij het maken van een vervolgafspraak. Deze voorwaarden hangen ook in de wachtkamer van de praktijk.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief omzetbelasting.

Maak een afspraak bij ons